Vedtægter 2002

 

 


§ 1
Navn og hjemsted

1.1.
Selskabets navn er: Roslev Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.

1.2
Selskabets hjemsted er: Sallingsund Kommune (pr. 1. januar 2007: Skive Kommune)

§ 2
Formål og forsyningsområde

2.1
Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Roslev.

2.2.
Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.

2.3
Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt til såvel tekniske som økonomiske forhold.

§ 3
Andelshavere/varmeaftagere

3.1
Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.
3. Ejer af bygning på lejet grund
4. En ejerlejlighedsforening/andelsforening eller bolig-selskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.


3.2
Enhver, der opfylder de i 3,1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.

I alle tilfælde skal der betales for tilslutning efter de på tilslutningstidspunktet gældende regler.

Tilslutningsregulativ og forbrugerdeklaration udformes af bestyrelsen.

3.3.
Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver der via andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejligheds-forening, lejer i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc.

3.4
Levering til ikke andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.

3.5
Andelshavere, varmeaftagere og ikke andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt eventuelle tekniske leveringsbestemmelser.

3.6
Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

§ 4
Ejerforhold/vedligeholdelse

4.1
Varmeselskabets kedelcentraler er beliggende i Roslev på steder bestyrelsen måtte bestemme.

4.2
Hovedledningsnettet nedlægges i de offentlige gader eller fortove i overensstemmelse med en af offentlig myndighed meddelt tilladelse, medens fordelingsledningerne efter omstændighederne skal kunne lægges gennem ejendommene med bedst mulig retablering.

4.3
Varmeværket med kedelanlæg og ledningsnet ind til og med hovedafspændingsventilerne og ledninger til indenfor mur i fyrrum i de enkelte ejendomme samt måleranlæggene er selskabets ejendom og vedligeholdes af selskabet, men det tilpligtes ejeren af den tilsluttede ejendom at holde de dele af installationen, der findes indenfor ejendommens område forsikret mod brand og vandskade.

Tilslutningsanlæg fra måleranlægget til varmeanlæg i de enkelte ejendomme bekostes, ejes og vedligeholdes af de pågældende grundejere.

4.4.
Ønsker en andelshaver fjernelse eller omlægning af ledninger tilhørende værket på grund af jord eller bygningsændringer afholder andelshaveren alle udgifter derved.

§ 5
Selskabskapital

5.1.
Den til selskabets formål nødvendige anlægs- og driftskapital tilvejebringes ved:
1. En tilslutningsafgift, der betales af de enkelte andelshavere efter de af bestyrelsen fastsat tariffer.
2. Lån, for hvilke der kan stilles kommunegaranti af Sallingsund Kommune (pr. 1. januar 2007: Skive Kommune) mod pant i varmeselskabet og alle dets aktiver.


5.2
Tilslutningsafgift erlægges umiddelbart før etablering af stikledninger.

5.3
Tilslutningsafgift fastsættes af bestyrelsen og meddeles på generalforsamlingen.

5.4
Lånene bør så vidt muligt optages på sådanne vilkår, at de amortiseres over levetiden for det aktiv lånet optages til.

5.5
Varmeværket med alle aktiver tilhører selskabet. Hver andelshaver er deltager i selskabet i henhold til den af ham indbetalte tilslutnigsafgift og hæfter kun med den således indbetalte kapital.

5.6
Løbende anlægsudvidelser skal i den udstrækning, de ikke finansieres af tilslutningsafgifter og optagelse af ny lån, afholdes over selskabets likvide midler. Ekstraordinære investeringer (f.eks. ny teknologi) kan efter godkendelse på en generalforsamling finansieres ved opkrævning af ekstraordinært tilslutningsbidrag fordelt blandt andelshaverne i samme forhold som vedtægternes § 7.1.

§ 6
Forbrugsafgift

6.1
Selskabets udgifter betales af varmeaftagerne, og betalingen opdees i følgende afgifter:

A. Abonnementsbidrag som er et fast beløb på hver tilsluttet måler.

B. Effektbidrag opkræves efter m² iflg. BBR-ejermeddelelsen.

C. Forbrug betales i forhold til opmålt varmeforbrug hos de enkelte varmeaftagere.

6.2.
Bestyrelsen fastsætter fordeling af de udgifter der kan honoreres af de 3 afgiftstyper i henhold til Energitilsynets bestemmelser.

6.3
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for opkrævning og er forpligtet til i hele fyringsperioden at opkræve à conto beløb, der fragår i den endelige opgørelse for hver enkelt varmeaftager, når fyringsperioden er afsluttet (eller udbetalt til andelshaverne, der som à conto beløbet måtte overstige forbrug og fast afgift). Der må ingensinde udbetales udbytte til andelshaverne.

§ 7
Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

7.1
Enhver andelshaver hæfter overfor Sallingsund Kommune for det beløb, kommunen eventuelt måtte komme til at erlægge ifølge ydet kommunegaranti. Denne hæftelse fordeles på andelshaverne i forhold til tilsluttet areal, jfr. BBR-ejermeddelelsen.

7.2
I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift, jfr. dog § 7.1. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

§ 8
Udtrædelsesvilkår

8.1
Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivning og offentlige myndigheders beslutninger.

8.2
På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

a. Afgifter i henhold til årsopgørelse

b. Eventuelt skyldige afgifter.

c. Et beløb til dækning af udgift ved afbrydelse af stik-ledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet, samt selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning .

d. Andel af den samlede gæld – anlægs- og renoverings-udgifter – der er godkendt af generalforsamling – 2 år før udtrædelsestidspunktet, og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af Roslev Fjernvarmeselskabs samlede gæld på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte gæld beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilsluttede areal iht. BBR-registeret.

Dette beløb fastsættes af bestyrelsen, meddeles på generalforsamlingen og anmeldes til energitilsynet.

8.3
De afbrudte stikledninger, der vedrører den udtrædendes varme-forsyning, har selskabet ret til at lade blive liggende. Dog skal krav fra offentlig myndighed følges. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundenes udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.

8.4
Hvor stikledningen kræves fjernet, af offentlig myndighed eller den udtrædende selv, betales omkostninger efter regning af den udtrædende.

8.5
Hvor stikledninger, der ikke længere er i brug bliver liggende, skal bestyrelsen tilsikre, ved sædvanlig tinglyst deklaration, at selskabet ikke kan drages til ansvar for skader der måtte opstå, som følge af ledningernes forbliven, eller senere at blive pålagt at fjerne disse.

8.6
En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af Roslev Fjernvarmeselskabs eventuelle formue.

8.7
Ledninger, der tilfører naboejendommen varme, fjernes ikke, og den udtrædende er forpligtet til, efter forlangende fra selskabet for den udtrædendes regning at lade tinglyse sædvanlig deklaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation eller bekoste omlægning af rørledninger.

§ 9
Generalforsamlingen

9.1
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

9.2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned.

9.3
Generalforsamlinger indvarsles med mindst 8 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

Det reviderede regnskab, budget for det kommende år samt dagsorden for den ordinære generalforsamling udsendes hvert år senest 8 dage før generalforsamlingen.

9.4
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Forsalg fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt

9.5
På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver abonnementsbidrag. Såfremt en eller flere på generalforsamlingen ønsker skriftlig afstemning skal der ske skriftlig afstemning.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varme-aftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. abonnementsbidrag, såfremt selskabet senest 5 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede varmeaftagere.

9.6
Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men der kan ikke afgives mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.

9.7
Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling.

9.8
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

9.9
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af juli måned. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

9.10
Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

9.11
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftlig fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftlig ønske herom.

9.12
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel i et på egnen udbredt blad efter bestyrelsens valg.

§ 10
Vedtægtsændringer

10.1
Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for den første generalforsamling og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af andels-haverne, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

Andelshaverne har ret til at uddelegere stemmeretten til varmeaftagerne efter reglerne i § 9.

10.2
Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

10.3
Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

§ 11
Bestyrelse

11.1.
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling.

Valgbar til bestyrelsen er selskabets andelshavere og deres ægtefæller.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

11.2
Der vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

11.3
Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 12
Selskabets ledelse

12.1
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

12.2
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

12.3
Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

12.4
Bestyrelsen antager og afskediger personale og træffer aftale om ansættelsesforhold m.v.

12.5
Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optaget lån, købe, sælger og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

De nævnte dispositioner kræver underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

12.6
Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

12.7
Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 13
Regnskab og revision

13.1
Selskabets regnskabsår er fra 1/7 til 30/6.

Regnskabet udfærdiges under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

13.2
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registeret revisor.

§ 14
Selskabets opløsning

14.1
Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og på en generalforsamling der er indkaldt alene med det formål og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

14.2
Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

14.3
Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22. oktober 2002.

//